top of page
stadgar-05.png
Stadgar & Verksamhetsberättelse

Minna är en upparbetad verksamhet som funnits i över 30 år. Den 1 augusti 1988 undertecknades stiftelseurkunden för Minna (tidigare AAG). Den första tiden präglades av en pionjäranda men också ständiga diskussioner kring målsättning och inriktning. Vi fick hela tiden poängtera att vi stod för en omsorgssyn och inte en opinionsbildande syn.

Ensamstående kvinnor som i förtvivlan har blivit ensamma under en graviditet där partnern har valt att lämna kvinnan och det väntade barnet är en av de målgrupper Minna har med sitt arbete. Det är en känslig och svår problematik men vi är stadigt förankrade med personal som är handplockad utifrån en vilja att stödja ensamstående kvinnor och tveksamma män.

Riktlinjer och förhållningssätt i Minna:s verksamhet beskrivs i våra stadgar som bland annat tydliggör inriktningen på omsorg och att inte bedriva opinionsbildande arbete.

  • Stadgar  (uppdaterade 2021-03-15)

Senaste verksamhetsberättelse

Vårt senaste årsmöte hölls onsdagen den 20 mars 2024. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2023 presenterades, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

 

bottom of page