stadgar-05.png
Stadgar & Verksamhetsberättelse

Minna är en upparbetad verksamhet som funnits i över 30 år. Den 1 augusti 1988 undertecknades stiftelseurkunden för Minna (tidigare AAG). Den första tiden präglades av en pionjäranda men också ständiga diskussioner kring målsättning och inriktning. Vi fick hela tiden poängtera att vi stod för en omsorgssyn och inte en opinionsbildande eller agiterande syn. Ensamstående kvinnor som i förtvivlan har blivit ensamma under en graviditet där partnern har valt att lämna kvinnan och det väntade barnet är en av de målgrupper Minna har med sitt arbete. Det är en känslig och svår problematik men vi är stadigt förankrade med personal som är handplockad utifrån en vilja att stödja ensamstående kvinnor och tveksamma män.

Riktlinjer och förhållningssätt i Minna:s verksamhet beskrivs i våra stadgar, som bland annat tydliggör inriktningen på omsorg och att inte bedriva opinionsbildande arbete.

Nuvarande stadgar antogs första gången 2021-02-08 och andra gången (slutgiltigt) 2021-03-15, och ersatte då föregående stadgar från 2000-11-20.
Senaste verksamhetsberättelse
Vårt senaste årsmöte hölls måndagen den 29 mars 2021. Då föredrogs verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2020 och ansvarsfrihet beviljades för det gångna året.

Tidigare verksamhetsberättelser